Statut Ośrodka

STATUT 
SPECJALNEGO OŚRODKA 
SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO 
W CHEŁMNIE 
 
Podstawą prawną Statutu jest Ustawa –Prawo oświatowe ( Dz.U. 2017 poz. 59) wraz z
pochodnymi przepisami, zwana dalej ustawą
Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Ośrodka w dniu 02.10.2017 r. nr uchwały ………….
 
SPIS TREŚCI
 
ROZDZIAŁ 1 - Przepisy definiujące
ROZDZIAŁ 2 - Postanowienia ogólne
ROZDZIAŁ 3 - Cele i zadania Ośrodka
ROZDZIAŁ 4 - Organy Ośrodka i ich kompetencje
ROZDZIAŁ 5 - Zasady rekrutacji
ROZDZIAŁ 6 - Organizacja Ośrodka
6.1 - Organizacja pracy szkół
6.2 - Organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
6.3 - Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
6.4 - Organizacja indywidualnego nauczania oraz obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego
6.5. - Organizacja i świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej
6.6. Ogólne zasady organizacji pracy Ośrodka
ROZDZIAŁ 7 - Pracownicy Ośrodka
ROZDZIAŁ 8 - Warunki pobytu uczniów i wychowanków w Ośrodku
ROZDZIAŁ 9 - Prawa i obowiązki wychowanków i uczniów
ROZDZIAŁ 10 - Dokumentacja
ROZDZIAŁ 11 - Postanowienia końcowe
 
ROZDZIAŁ 1 
PRZEPISY DEFINIUJĄCE 
  
§ 1
Ilekroć w dalszych przepisach mowa jest bez bliższego określenia o:
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę-Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. Ośrodku – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie;
2) szkole podstawowej - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Specjalną w Chełmnie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
3) gimnazjum - należy przez to rozumieć Gimnazjum Specjalne Nr 3 w Chełmnie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
4) szkole zawodowej - należy przez to rozumieć Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną w Chełmnie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
5) branżowej szkole I stopnia- należy przez to rozumieć Branżową Szkołę Specjalną I Stopnia w Chełmnie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
6) szkole przysposabiającej do pracy - należy przez to rozumieć Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Chełmnie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi;
7) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chełmnie;
8) wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektora Ośrodka;
9) radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Ośrodka,
10) radzie rodziców - należy przez to rozumieć Radę Rodziców Ośrodka;
11) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli szkół wchodzących w skład Ośrodka;
12) specjalistach - należy przez to rozumieć pedagogów, psychologów, logopedów i innych specjalistów zatrudnionych w Ośrodku;
13) innych pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników niepedagogicznych Ośrodka;
14) wychowankach - należy przez to rozumieć wychowanków internatu Ośrodka;
15) uczniach – należy przez to rozumieć dzieci i młodzież szkół wchodzących w skład Ośrodka a także wychowanków przedszkola ;
16) dzieciach- należy przez to rozumieć dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju.
17) zajęciach – należy przez to rozumieć zajęcia edukacyjne o charakterze dydaktyczno – wychowawczym (w toku których odbywa się kształcenia ogólnego), zajęcia religii/etyki, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zajęcia rewalidacyjne, inne specjalistyczne oraz wczesnego wspomagania rozwoju;
18) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców/prawnych opiekunów ucznia;
19) kuratorze - należy przez to rozumieć Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty;
20) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Chełmnie;
21) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy;
22) statucie - należy przez to rozumieć Statut Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chełmnie;
23) szkole – należy przez to rozumieć także przedszkole.
 
 
ROZDZIAŁ 2 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
§ 2
Informacje o Ośrodku.
1. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie jest publiczną placówką dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościa intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, które z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
2. Dzieci i młodzież przyjmuje się do Ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Pobyt wychowanka w internacie Ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole nie dłużej jednak, niż do ukończenia 24 roku życia.
4. W skład Ośrodka wchodzą:
1) ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin ośmioklasisty;
2) trzyletnie gimnazjum specjalne, w którym w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzaminy, dające możliwość dalszego kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych;
a) gimnazjum ma charakter wygasający,
3) szkoły ponadgimnazjalne:
a) zasadnicza szkoła zawodowa specjalna o okresie nauczania 3 lata, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu,
b) zasadnicza szkoła zawodowa ma charakter wygasający,
c) trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy,
d) branżowa szkoła specjalna I stopnia o okresie nauczania 3 lata, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu.
5. Zgodnie z ustawą ( Art. 8 ust 17 ) w Ośrodku utworzono przedszkole specjalne,
Statut Przedszkola Specjalnego stanowi integralną całość statutu Ośrodka – załącznik nr 1.
6. Ośrodek może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał.
7. Organ prowadzący może nadać Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno- Wychowawczemu w Chełmnie imię, na wniosek Rady Pedagogicznej Ośrodka.
8. Nazwa Ośrodka brzmi:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie ul. Parkowa 5.
1) nazwa szkoły podstawowej wchodzącej w skład Ośrodka brzmi:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie Szkoła Podstawowa Specjalna w Chełmnie ul. Dworcowa 20/22 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi;
2) nazwa gimnazjum wchodzącego w skład Ośrodka brzmi:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie Gimnazjum Specjalne nr 3 w Chełmnie ul. Dworcowa 20/22 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi;
3) nazwa szkoły zawodowej wchodzącej w skład Ośrodka brzmi:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Chełmnie ul. Dworcowa 20/22 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i niepełnosprawnościami sprzężonymi;
4) nazwa szkoły przysposabiającej do pracy wchodzącej w skład Ośrodka brzmi:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Chełmnie ul. Dworcowa 20/22 dla uczniów z niepełnosprawnością umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi;
5) nazwa branżowej szkoły specjalnej I stopnia wchodzącej w skład Ośrodka brzmi:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chełmnie Branżowa Szkoła Specjalna I Stopnia w Chełmnie ul. Dworcowa 20/22 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i niepełnosprawnościami sprzężonymi.
9. Ośrodek organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
 
§ 3
Nazwa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chełmnie jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.
 
§ 4
W nazwie Ośrodka oraz w nazwie szkół wchodzących w skład Ośrodka umieszczonej na tablicy urzędowej, umieszczonej na siedzibie Ośrodka, sztandarze, na świadectwach oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwa i legitymację szkolną oraz przedszkolną pomija się określenie specjalny” lub „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.
 
§ 5
Organem prowadzącym Ośrodek jest Starostwo Powiatowe w Chełmnie. Ośrodek jest jednostką budżetową.
 
§ 6
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty w Bydgoszczy.
 
ROZDZIAŁ 3 
CELE I ZADANIA OŚRODKA 
§ 7
Cele Ośrodka
1. Głównym celem Ośrodka jest przygotowanie uczniów/wychowanków w miarę
ich możliwości do niezależnego, samodzielnego, aktywnego i twórczego życia oraz
zaspokajanie ich specjalnych potrzeb edukacyjnych i rewalidacyjnych.
2. Ośrodek realizuje cele zawarte w podstawach programowych kształcenia ogólnego i przedszkolnego dla poszczególnych szkół oraz w programie wychowawczo-profilaktycznym a w szczególności:
1) wychowawcze:
a) wychowanie ucznia/wychowanka samodzielnego, aktywnego, potrafiącego dokonać wyboru właściwych wartości moralnych,
b) wychowanie człowieka dojrzałego do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych,
c) przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym;
2) edukacyjne:
a) wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia/wychowanka,
b) przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, do pracy i życia w warunkach współczesnego świata,
c) rozwijanie autonomii dziecka/ucznia niepełnosprawnego oraz wyposażanie w takie umiejętności i wiadomości aby zdobył maksymalną niezależność życiową, był zaradny w życiu codziennym adekwatnie do indywidualnego poziomu sprawności i umiejętności;
d) przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
3) profilaktyczne:
a) popularyzacja zdrowego stylu życia, wskazywanie dróg osiągania szczęścia, propagowanie różnorodnych społecznie akceptowanych form spędzania czasu wolnego,
b) przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom i odpowiednie reagowanie w przypadku występowania ich na terenie Ośrodka i w środowisku lokalnym;
4) terapeutyczne:
a) korygowanie, usprawnianie i kompensowanie zaburzonych funkcji,
b) stymulowanie rozwoju polisensorycznego dzieci/młodzieży.
3. Ośrodek realizuje cele w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
1) pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
2) wspieranie rozwoju dziecka oraz jego rodziny.
 
§ 8
Zadania Ośrodka
1. Do zadań Ośrodka w szczególności należy:
1) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
2) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom ucznia i nauczycielom polegającej na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów.
3) tworzenie warunków do osiągnięcia możliwie wszechstronnego rozwoju dzieci/uczniów w dostępnym im zakresie poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji procesu nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów poprzez promowanie zdrowego stylu życia;
4) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – przyrodniczym;
5) prowadzenie działalności ukierunkowanej na wczesną terapię i wszechstronną stymulację rozwoju psychoruchowego, emocjonalnego i społecznego;
6) wychowanie i opieka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzenie warunków umożliwiających dzieciom podjęcie obowiązków szkolnych lub dalszej formy rewalidacji.
7) wszechstronne wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka w dostępnym im zakresie;
8) zespolona działalność rewalidacyjna nauczycieli, specjalistów oraz pracowników niepedagogicznych;
9) zachęcanie do pokonywania trudności i wskazywanie możliwości rozwiązań;
10) współdziałanie z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i instytucjami świadczącymi poradnictwo oraz specjalistyczną pomoc dzieciom, młodzieży i rodzicom.
11) uświadomienie potrzeby poznania i akceptacji siebie, wspieranie w rozwijaniu pozytywnych postaw oraz eliminacji negatywnych zachowań;
12) współdziałanie z rodziną ucznia/wychowanka/dziecka, udzielanie rodzinie pomocy w wychowaniu dzieci i młodzieży, przygotowaniu ich do samodzielnego, autonomicznego życia w społeczeństwie.
13) współdziałanie ze środowiskiem lokalnym w celu zapewnienia uczniom maksymalnego udziału w życiu społecznym, kulturalnym bliższego i dalszego otoczenia;
14) pomoc w podejmowaniu ważnych decyzji dotyczących dorosłego życia;
15) stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania Ośrodka;
16) w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:
a) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
b) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
d) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
17) w zakresie doradztwa zawodowego w szczególności:
a) diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu
kształcenia i kariery zawodowej,
b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych
właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
2. Swoje zadania Ośrodek wykonuje poprzez:
1) zespoloną działalność rewalidacyjną nauczycieli, specjalistów, wychowawców i pracowników niepedagogicznych;
2) tworzenie warunków bezpiecznego pobytu w Ośrodku;
3) współdziałanie z rodziną ucznia/dziecka/wychowanka;
4) realizację programu wychowawczo-profilaktycznego oraz rozwoju Ośrodka;
5) realizację programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania;
6) realizację indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
 
§ 9
1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych specjalistów w placówce należy
w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów;
2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły i placówki;
4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.
2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w placówce prowadzą
w szczególności:
1) obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie
u uczniów:
a) trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań,
b) szczególnych uzdolnień;
2) doradztwo edukacyjno-zawodowe.
 
§ 10
Formy współpracy z rodzicami:
1. Indywidualne, bieżące konsultacje z nauczycielami, specjalistami, wychowawcami.
2. Planowe spotkania rodziców z wychowawcą oddziału i wychowawcą grupy.
3. Wizyty w domu ucznia/wychowanka, za zgodą i wiedzą rodziców.
4. Korespondencja listowna.
5. Rozmowy telefoniczne.
6. Współudział rodziców w organizacji imprez, uroczystości, wycieczek szkolonych, zawodów i konkursów.
7. Pomoc w urządzaniu i wyposażaniu pomieszczeń szkolnych.
8. Udział w zajęciach otwartych.
9. Udział w przygotowanych dla nich szkoleniach.
10. Mikroedukacja rodziców.
11. Udział rodziców w opracowywaniu indywidualnego programu eduakacyjno-terapeutycznego oraz wprowadzanie do niego zmian.
 
ROZDZIAŁ 4 
ORGANY OŚRODKA I ICH KOMPETENCJE 
§ 11
1. Organami Ośrodka są:
1) Dyrektor Ośrodka;
2) Rada Pedagogiczna Ośrodka;
3) Rada Rodziców Ośrodka;
4) Samorząd Uczniowski Ośrodka.
2. Każdy z wymienionych organów w § 11 działa zgodnie z ustawą. Organy kolegialne
funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie
mogą być sprzeczne ze Statutem Ośrodka.
 
§ 12
1. Dyrektor Ośrodka pełni funkcję dyrektora szkół działających w Ośrodku
2. Dyrektor Ośrodka kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, a w szczególności:
1) kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady;
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących;
4) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
5) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
6) corocznie podaje do publicznej wiadomości zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w danym roku szkolnym;
7) stwarza warunki do działania w ośrodku wolontariuszy, stowarzyszeń lub rozszerza i wzbogaca formy działalności wychowawczo-opiekuńczej w Ośrodku;
8) udziela na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, po spełnianiu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;
9) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie Ośrodka i decyduje o jej zakończeniu;
10) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dzieci i młodzież,
11) dopuszcza do użytku przedszkolnego i szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną;
12) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący;
13) zwalnia uczniów z wychowania fizycznego oraz informatyki w oparciu o odrębne przepisy,
14) występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej jego części w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami/ prawnymi opiekunami ucznia ;
15) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych lub organizacyjnych,
16) opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uwzględnieniu z organem prowadzącym po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców;
17) umożliwia podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom;
18) opracowuje w porozumieniu z Radą Pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli,
19) skreśla z listy uczniów, z zachowaniem zasad zapisanych w § 71,72, 73 statutu. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego;
20) w uzasadnionych przypadkach na wniosek dyrektora Ośrodka uczeń, może zostać przeniesiony przez kuratora oświaty do innej szkoły;
21) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów gimnazjalnych,
22) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich;
23) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
24) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
 
3. Dyrektor Ośrodka organizuje działalność Ośrodka, a w szczególności:
1) opracowuje arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Ośrodka, a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów;
5) egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Ośrodka ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
6) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą ośrodka;
7) opracowuje projekt planu finansowego ośrodka i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
8) dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw;
9) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku Ośrodka;
10) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Ośrodka zgodnie z odrębnymi przepisami.
 
4. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Ośrodka;
2) powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
3) dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
4) opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych: administracji i obsługi;
5) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu oraz na stopień awansu zawodowego,
6) przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi Ośrodka;
7) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
8) udziela urlopów zgodnie z KN i KP;
9) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
10) wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
11) przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
12) dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
13) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
14) współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;
15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
 
5. Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami:
1) tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
2) egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu Ośrodka;
3) opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki szkolnej”;
4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w ośrodku.
 
6. Dyrektor Ośrodka jest powoływany na zasadach i w sposób ustalony odrębnymi przepisami.
 
7. Dyrektor Ośrodka organizuje i kontroluje pracę wszystkich pracowników, tworzy właściwą atmosferę pracy jako ich przełożony, a także zapewnia warunki niezbędne do realizacji zadań placówki i ponosi odpowiedzialność za całokształt działalności Ośrodka.
 
8. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora Ośrodka określa ustawa i inne
przepisy szczegółowe.
 
§ 13
1. W Ośrodku działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Ośrodka.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Ośrodku.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) uchwalanie regulaminu swojej działalności;
2) zatwierdzanie planów pracy Ośrodka na każdy rok szkolny;
3) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
4) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
5) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka;
6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
7) uchwalanie statutu ośrodka i wprowadzanych zmian (nowelizacji) do statutu;
8) Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad szkołą lub placówki przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
5. Rada Pedagogiczna opiniuje:
1) zestaw programów nauczania;
2) propozycje dyrektora Ośrodka w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) projekt finansowy Ośrodka;
5) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;
6) tygodniowy plan lekcji;
7) formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.
6. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 jej członków.
7. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
9. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Ośrodka.
10. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp do protokołów oraz rejestr historii zmian i ich autorów, a także umożliwiający sporządzenie protokołów w formie papierowej. W terminie 10 dni od ostatniego posiedzenia Rady Pedagogicznej dokonuje się wydruku papierowego protokołu. Ostemplowane i przesznurowane dokumenty przechowuje się w archiwum Ośrodka, zgodnie z instrukcją archiwizacyjną.
11. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego Ośrodek o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora – o odwołanie nauczyciela z funkcji kierowniczej w placówce.
12. W przypadku określonym w ust. 6 organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.
 
§ 14
1. W Ośrodku działa Rada Rodziców.
2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Ośrodka.
3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału Ośrodka.
4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady,
2) szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców,
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
6. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
7. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
8. Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, program wychowawczo-profilaktyczny.
9. Programy, o których mowa w § 23 ust. 8 pkt 2 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną.
10. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo- profilaktycznego, programy te ustala Dyrektor Ośrodka w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Ośrodka obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
11. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:
1) opiniuje projekt planu finansowego Ośrodka składanego przez dyrektora;
2) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
3) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
5) opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.
12. Rada Rodziców może wystąpić do Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
 
§ 15
1. W Ośrodku działa Samorząd Uczniowski.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim.
3. Organy Samorządu są wybierane przez ogół uczniów oddziałów szkoły podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkoły zawodowej dla upośledzonych w stopniu lekkim w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem Ośrodka.
5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka.
6. Samorząd ma prawo do:
1) zapoznania się z programami nauczania, ich treścią, celami i stawianymi wymaganiami oraz uzyskiwania niezbędnych wyjaśnień w tym zakresie;
2) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do współuczestniczenia w organizowaniu działalności kulturalnej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami, w porozumieniu z dyrektorem;
4) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie własnych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego opiekuna samorządu.
7. Opiekun Samorządu ma obowiązek udzielania mu pomocy organizacyjnej i merytorycznej, służyć doświadczeniem i radą oraz wysłuchania wniosków i postulatów Samorządu i przekazywania ich adresatom.
8. Uczniowie mają obowiązek respektowania uchwał i programów swego Samorządu lub odwołania członków Samorządu, jeśli nie pełniliby swoich funkcji lub pełniliby je źle.
9. Samorząd opiniuje w sprawie skreślenia ucznia/wychowanka z listy uczniów/ wychowanków.
 
§ 16
1. W Ośrodku może działać stowarzyszenie i inne organizacje, których celem statutowym jest
działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej,
wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka.
2. Podjęcie działalności w Ośrodku przez stowarzyszenie, o którym mowa w ust 1, wymaga
uzyskania zgody dyrektora Ośrodka, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków
tej działalności praz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady rodziców.
 
§ 17
1. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka może podejmować działania
z zakresu wolontariatu.
2. Cele i założenia wolontariatu to w szczególności:
1) rozwijanie wśród młodzieży postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
2) zapoznawanie młodzieży z ideą wolontariatu;
3) przygotowywanie do podejmowania pracy wolontariackiej;
 4) umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych;
5) pomoc rówieśnikom szkolnym w trudnych sytuacjach;
 6) wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży, w tym kulturalnych, sportowych itp.;
7) ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci itp.;
 8) promowanie życia bez uzależnień; 9) wyszukiwanie autorytetów i pomoc w rozwijaniu zainteresowań młodzieży.
3. Opiekunem wolontariatu jest nauczyciel lub nauczyciele, którzy wyrażają chęć organizacji
wolontariatu uczniów i zaangażowania się w bezinteresowną służbę potrzebującym.
4. W działaniach wolontariatu uczestniczyć mogą wszyscy chętni nauczyciele, uczniowie, rodzice.
 
§18
Zasady współdziałania organów
1. W Ośrodku określone są następujące zasady współdziałania organów Ośrodka.
1) każdy organ Ośrodka ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i w statucie Ośrodka;
2) dyrektor oraz przedstawiciele organów Ośrodka mają obowiązek wymieniać informacje istotne dla wypełniania zadań statutowych Ośrodka oraz organizacji jego pracy;
3) organy Ośrodka są zobowiązane do wzajemnego respektowania przyznanych kompetencji i uprawnień, informowania się o planowanych działaniach oraz podjętych decyzjach;
4) wymianę informacji pomiędzy organami Ośrodka zapewnia dyrektor.
2. Sytuacje konfliktowe w Ośrodku rozwiązywane są z zachowaniem następujących zasad:
1) spór uczeń/wychowanek – uczeń/wychowanek rozstrzyga wychowawca;
2) spór uczeń/wychowanek – nauczyciel/wychowawca internatu Ośrodka rozstrzyga dyrektor lub wicedyrektor Ośrodka;
3) spór nauczyciel – nauczyciel rozstrzyga dyrektor;
4) spór rodzic – nauczyciel rozstrzyga dyrektor.
3. Dla rozstrzygnięcia sporów powstałych w procesie dydaktyczno – wychowawczym Rada Pedagogiczna może powołać grupę wsparcia w składzie uzależnionym od stron i typu konfliktu.
4. W toku rozwiązywania konfliktu obowiązuje zasada wzajemnego poszanowania. Przebieg dyskusji w grupie wsparcia podlega protokołowaniu. Wnioski powinny określać zobowiązania przyjęte do realizacji przez strony konfliktu. Protokoły z przebiegu negocjacji w grupie wsparcia pozostają w dokumentacji Ośrodka przynajmniej przez okres jednego roku, w ciągu którego mogą być udostępnione stronom.
5. Każda ze stron konfliktu może, w terminie 14 dni od dnia zakończenia negocjacji, wnieść do dyrektora odwołanie od zobowiązań ustalonych przez grupę wsparcia.
6. Organy Ośrodka – strony konfliktu mogą wnieść zażalenie do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
 
ROZDZIAŁ 5 
ZASADY REKRUTACJI 
 
§19
Zasady rekrutacji do internatu Ośrodka
1. W pierwszej kolejności do internatu Ośrodka przyjmowani są wychowankowie, którzy z powodu niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania.
2. Kolejno do internatu Ośrodka przyjmowani są wychowankowie, których niepełnosprawność uniemożliwia samodzielne dojazdy do szkoły z miejsca zamieszkania,
3. Do internatu Ośrodka przyjmowane są dzieci, które z powodu wieku podczas dojazdu do szkoły wymagają opieki osoby dorosłej.
4. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami dopuszcza się możliwość przyjęcia do internatu Ośrodka dzieci i młodzież zamieszkującą w Chełmnie, jeżeli ich sytuacja rodzinna jest wyjątkowo trudna, a pobyt w internacie Ośrodka umożliwi im właściwy rozwój intelektualny i społeczny.
5. Rekrutację wychowanków do internatu Ośrodka prowadzi i nadzoruje dyrektor Ośrodka.
 
§ 20
Zasady rekrutacji do szkoły podstawowej
1. Rekrutacja trwa cały rok szkolny.
2. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń do momentu wyczerpania limitu miejsc przewidzianych w organizacji pracy Ośrodka w danym roku szkolnym.
 
§ 21
Zasady rekrutacji do Branżowej Szkoły Specjalnej I Stopnia i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
1. Dyrektor Ośrodka powołuje komisję rekrutacyjną dla Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, w przypadku jeżeli liczba podań o przyjęcie
przewyższa ilość miejsc na dany rok szkolnym.
2. Składanie dokumentów i podań o przyjęcie do szkoły zawodowej odbywa się
w terminie ustalonym przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, nie później niż
w dniach od 01 kwietnia do 30 maja,
3. Dyrektor Ośrodka może przedłużyć termin składania podań o przyjęcie do szkoły, jeżeli
liczba kandydatów jest mniejsza niż liczba wolnych miejsce, którymi dysponuje
placówka,
4.W ustalonym terminie dyrektor, wicedyrektor lub komisja kwalifikacyjna kwalifikuje
kandydatów według następujących kryteriów:
1) terminu złożenia dokumentów;
2) ocen uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym ocen zachowania;
3) w pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z ocenami najwyższymi.
 
§ 22
1. Dyrektor Ośrodka przyjmuje ucznia do szkoły/internatu Ośrodka na podstawie wniosku rodzica lub pełnoletniego wychowanka/ucznia oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zaświadczenia lekarskiego (dotyczy branżowej szkoły I stopnia) oraz świadectwa ukończenia nauki w poprzednio ukończonej klasie lub szkole na podstawie skierowania wydanego przez organ prowadzący.
2. Dyrektor Ośrodka może określić w drodze zarządzania dodatkowe dokumenty wymagane od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły i Ośrodka.
3. Ucznia przyjętego do klasy pierwszej branżowej szkoły I stopnia i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy skreśla się z listy uczniów w przypadku, gdy w ciągu trzech tygodni od rozpoczęcia roku szkolnego uczeń ten nie podjął nauki i nie usprawiedliwił swojej nieobecności.
 
ROZDZIAŁ 6 
ORGANIZACJA OŚRODKA 
 
6.1 ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ
 
§ 23
Zasady organizacji Szkoły Podstawowej.
1. Kształcenie uczniów w szkole podstawowej może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 20 lat.
2. Liczba uczniów w oddziałach powinna wynosić:
1) w oddziale z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim –- nie więcej niż 16;
2) w oddziale z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym- -nie więcej niż 8;
3) w oddziale dla uczniów z autyzmem w tym z zespołem Aspergera -nie więcej niż 4;
4) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest z niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4;
5) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 6.
3. W szkole podstawowej dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych na wszystkich obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, zachowując zasadę niełączenia klas z różnych etapów edukacyjnych.
4. Oddział dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nosi nazwę zespołu edukacyjno – terapeutycznego.
5. W pierwszym etapie edukacyjnym kształcenie i wychowanie ma charakter zintegrowany.
6. Czas trwania poszczególnych zajęć na pierwszym etapie edukacyjnym ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, z zachowaniem ogólnego tygodniowego czasu zajęć.
7. W szkole mogą odbywać się próbne sprawdziany w oddziałach ósmej klasy.
8. W klasach I-IV dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
lub znacznym z niepełnosprawnościa ruchową w tym z afazją , z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i niepełnosprawnościami sprzężonymi zatrudnia się pomoc nauczyciela.
9. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, dopuszcza się zatrudnienie pomocy nauczyciela w klasach V -VIII dla uczniów z niepełnosprawnościami wymienionymi w ust 10. 10. W szkole podstawowej może być zatrudniony asystent nauczyciela zgodnie z art. 15, ust. 7 ustawy.
 
 
§ 24
Zasady organizacji Gimnazjum
1. Kształcenie uczniów w gimnazjum może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21 lat.
2. Liczba uczniów w oddziałach powinna wynosić:
1) w oddziale z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim –- nie więcej niż 16;
2) w oddziale z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
nie więcej niż 8 ;
3) w oddziale dla uczniów z autyzmem w tym z zespołem Aspergera -nie więcej niż 4;
4) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest z niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4 .
3. W gimnazjum, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, można zatrudnić pomoc
nauczyciela.
4. Dyrektor ustala zajęcia, w których ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów uczestniczy pomoc nauczyciela, o której mowa w ust 2.
5. Oddział dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nosi nazwę zespołu edukacyjno – terapeutycznego.
 
§ 25
Zasady organizacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Branżowej Szkoły I Stopnia
1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Branżowa Szkoła I Stopnia jest szkołą dla młodocianych pracowników.
2. Kształcenie uczniów może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 lata.
3. Liczba uczniów w oddziale szkoły zawodowej i szkole branżowej I stopnia powinna wynosić;
1) dla uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim do 16,
2) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z wyłączeniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 6 .
4. Profile kształcenia i specjalności szkolnictwa zawodowego określają odrębne przepisy.
 
§ 26
Zasady organizacji Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy
1. Kształcenie uczniów w szkole przysposabiającej do pracy może być prowadzone do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 lata.
2. Liczba uczniów w oddziale szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy powinna wynosić:
1) w oddziale z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie więcej niż 8 ;
2) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest z niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 4 .
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2 i 3.`
4. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia ogólnego, stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla szkoły przysposabiającej do pracy, są organizowane w oddziałach, a zajęcia w ramach przysposobienia do pracy - także w grupach międzyoddziałowych albo międzyszkolnych.
5. W szkole przysposabiającej do pracy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, można zatrudnić pomoc nauczyciela.
6. W uzasadnionych przypadkach poszczególne zajęcia edukacyjne w ramach przysposobienia do pracy mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, u pracodawców, w indywidualnych gospodarstwach rolnych, oraz przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej przez szkołę przysposabiająca do pracy z dana jednostką.
 
6.2 ORGANIZACJA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECI
 
§ 27
1. Organizacją wczesnego wspomagania rozwoju zajmuje się zespół wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka powoływany przez dyrektora Ośrodka.
2. W skład zespół wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi
o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:
1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności;
2) dziecka;
3) psycholog;
4) logopeda;
5) inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
3. Prace zespołu koordynuje dyrektor Ośrodka albo upoważniony przez niego nauczyciel.
4. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
5. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
6. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3.
7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym.
 
6.3 ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNO –WYCHOWAWCZYCH
 
§ 28
1. W Ośrodku prowadzi się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z głęboką
niepełnosprawnością intelektualną od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym,
w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą
25 lat.
2. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze mogą mieć formę zespołową lub indywidualną.
3. Zajęciami indywidualnymi mogą być objęte dzieci i młodzież, w stosunku do których poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna orzekła taka formę zajęć.
4. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
5. Opiekę niezbędną w czasie prowadzenia zajęć sprawuje pomoc nauczyciela, z zastrzeżeniem ust.6.
6. Opiekę podczas zajęć prowadzonych w domu rodzinnym zapewniają rodzice/opiekunowie prawni.
7. Minimalny wymiar godzin zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wynosi:
1) 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie - w przypadku zajęć zespołowych;
2) 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie - w przypadku zajęć indywidualnych.
8. Dzienny czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 4, ustala dyrektor Ośrodka, we współpracy z rodzicami/ prawnymi opiekunami, uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczestnika zajęć.
9. Liczba uczestników zajęć w zespole wynosi od 2 do 4.
10. Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze obejmują przede wszystkim:
1) naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika;
2) kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika zajęć;
3) usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej;
4) wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia;
5) rozwijanie zainteresowań otoczeniem, wielozmysłowe poznawanie tego otoczenia, naukę rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowanie umiejętności funkcjonowania w otoczeniu;
6) kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
7) naukę celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika zajęć oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.
11. Indywidualny program zajęć opracowuje prowadzący te zajęcia nauczyciel we współpracy z psychologiem oraz, w zależności od potrzeb, z innymi specjalistami pracującymi z dziećmi i młodzieżą, na podstawie diagnozy oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu kwalifikacyjnym, a także obserwacji funkcjonowania uczestnika zajęć.
12. Dokumentacja zajęć obejmuje:
1) orzeczenie kwalifikacyjne poradni;
2) dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
3) zeszyt obserwacji.
13. Zeszyt obserwacji prowadzony jest odrębnie dla każdego uczestnika zajęć.
 
6.4 ORGANIZACJA INDYWIDALNEGO NAUCZANIA ORAZ INDYWIDUALNEGO OBOWIĄZKOWEGO ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DZIECI
 
§ 29
1. Indywidualne nauczanie oraz indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego nauczania, zwanego dalej „orzeczeniem”.
2. Indywidualne nauczanie oraz indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.
3. Zajęcia indywidualnego nauczania są prowadzone z uczniem przez jednego nauczyciela lub kilku nauczycieli szkoły, którym dyrektor szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć, z tym że prowadzenie zajęć indywidualnego nauczania z uczniami klas I–III szkoły podstawowej powierza się jednemu nauczycielowi lub dwóm nauczycielom.
Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez:
a) jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli przedszkola,
b) jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli szkoły podstawowej,
c) jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli prowadzących zajęcia w innej formie wychowania przedszkolnego – którym dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.
4. Zajęcia indywidualnego nauczania lub zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w szczególności w domu rodzinnym, placówkach, o których mowa w art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo - wychowawczej.
5. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym oraz nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.
6. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania
przedszkolnego po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka, może zezwolić na odstąpienie od
realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu, w którym są
organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego.
7. Dyrektor szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania, po
zasięgnięciu opinii rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia, może zezwolić na odstąpienie od
realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi,
stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków w miejscu, w którym są
organizowane zajęcia indywidualnego nauczania.
8. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem oraz indywidualnego przygotowania przedszkolnego wynosi:
1) dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin;
2) dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin;
3) dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin;
4) dla uczniów szkół ponadpodstawowych– od 12 do 16 godzin;
5) dla dzieci realizujących indywidualne przygotowanie przedszkolne – od 4 do 6 godzin.
6) dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej –od 10 do 12 godzin;
9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania dla uczniów, o których mowa w ust. 9 pkt 1 i 5, realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni, a dla uczniów, o których mowa w ust. 9 pkt 2, 4 i 6 – w ciągu co najmniej 3 dni.
10. Dyrektor Ośrodka może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania
wyższy niż maksymalny wymiar określony w ust. 9 za zgodą organu prowadzącego szkołę.
11. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia ucznia dyrektor Ośrodka może ustalić,
na wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia, tygodniowy wymiar godzin zajęć
indywidualnego nauczania niższy niż minimalny wymiar określony w ust. 9.
12. W przypadku obniżenia wymiaru godzin zajęć indywidualnego nauczania, o którym mowa
w ust. 9, należy uwzględnić konieczność realizacji podstawy programowej przez ucznia.
13. W przypadku dzieci i uczniów objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub
indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania
przedszkolnego lub szkoły, dyrektor, w ramach działań umożliwiających kontakt dziecka lub
ucznia objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym
nauczaniem z dziećmi lub uczniami odpowiednio w oddziale przedszkolnym lub szkolnym ,
organizuje różne formy uczestniczenia dziecka lub ucznia w życiu przedszkolnym lub
szkolnym.
14. Dyrektor w szczególności umożliwia dziecku lub uczniowi udział w zajęciach
rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych
lub szkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego lub zajęciach
edukacyjnych.
16. Dzieci i uczniowie objęci indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym
nauczaniem uczestniczą w formach, o których mowa w ust. 14, w zajęciach rewalidacyjnych,
zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego lub w formach pomocy psychologiczno-
pedagogicznej poza tygodniowym wymiarem godzin zajęć, o którym mowa w ust. 9.
17. Na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego
do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia,
o którym mowa w ust. 14, uległ czasowej poprawie i umożliwia mu uczęszczanie do
przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania
przedszkolnego lub szkoły, dyrektor zawiesza organizację odpowiednio indywidualnego
przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania na okres wskazany
zaświadczeniu lekarskim.
18. Na wniosek rodziców dziecka lub ucznia albo pełnoletniego ucznia i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka lub ucznia umożliwia uczęszczanie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub szkoły, dyrektor zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący przedszkole, inną formę wychowania przedszkolnego lub szkołę.
 
6.5 ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
 
§ 30
1. W Ośrodku organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom,
rodzicom i nauczycielom.
2. Wszelkie formy świadczenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Ośrodku są bezpłatne,
a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji jest dobrowolny.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w Ośrodku polega na rozpoznawaniu
i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu
indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, a także rozpoznawaniu czynników
środowiskowych mających wpływ na funkcjonowanie ucznia, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) ze szczególnych uzdolnień;
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
6) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
7) z choroby przewlekłej;
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
9) z niepowodzeń edukacyjnych;
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
12) z zaburzeń zachowania i emocji.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Ośrodku rodzicom uczniów i nauczycielom
polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów/dzieci.
5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor Ośrodka.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami uczniów;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Ośrodku jest udzielana z inicjatywy:
1) ucznia;
2) rodziców ucznia;
3) dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki;
4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;
5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej;
6) poradni;
7) asystenta edukacji romskiej;
8) pomocy nauczyciela;
9) pracownika socjalnego;
10) asystenta rodziny;
11) kuratora sądowego;
12) asystenta nauczyciela lub asystenta nauczyciela świetlicy;
13) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
9. W celu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie
dyrektor Ośrodka powołuje zespół ds. udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
10. Zadaniem Zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w Ośrodku.
11. Koordynatorem pracy zespołów jest psycholog Ośrodka.
12. Do zadań koordynatora należy:
1) ustalenie terminów spotkań Zespołu;
2) zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: dyrektora Ośrodka i wszystkich członków (z tygodniowym wyprzedzeniem);
3) prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów;
4) nawiązywanie kontaktów z PP-P, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
13. Na podstawie zaleceń Zespołu dyrektor Ośrodka ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku mogą być przeznaczone na realizację tych form.
14. O ustalonych formach, sposobach, wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dyrektor Ośrodka informuje rodziców/opiekunów prawnych w formie pisemnej.
15. W Ośrodku pomoc jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane
działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
1) systematycznych działań mających na celu rozpoznawanie zainteresowań uczniów oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
2) działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów/wychowanków oraz planowanie sposobów ich zaspokajania;
3) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;
4) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych –organizowanych dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć wynosi do 8 uczniów;
5) zajęć specjalistycznych:
a) korekcyjno-kompensacyjnych – organizowanych dla uczniów, u których stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający
przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej. Liczba uczestników zajęć wynosi do 5 uczniów,
b) logopedycznych – organizowanych dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują
zakłócenia komunikacji językowej. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający
przygotowanie w zakresie logopedii. Liczba uczestników zajęć wynosi do 4 uczniów,
6) zajęć terapeutycznych- rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne - organizowanych dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów,
7) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
8) zajęć związanych z kierunkiem kształcenia i wyboru zawodu, które prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale;
9) porad dla uczniów;
10) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom/wychowankom
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
11) innych zajęć terapeutycznych np: arteterapia, dogoterapia, terapia polisensoryczna,
alternatywne metody komunikacji, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; orientacja przestrzenna, gimnastyka
korekcyjna, integracja sensoryczna, muzykoterapia;
12) innych zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla uczniów z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu,
szkole lub placówce oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola, szkoły
lub placówki. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
16. Objęcie uczniów/wychowanków wyżej wymienionymi zajęciami specjalistycznymi,
dydaktyczno-wyrównawczymi, zajęciami wychowania do życia w rodzinie oraz zajęciami
pozalekcyjnymi, wymaga pisemnej zgody rodziców, wyrażonej w formie oświadczenia
aktualnego przez cały etap edukacyjny, dostarczonego przez ucznia do dnia 30 września
danego roku szkolnego. W przypadku zmiany decyzji rodzic w formie pisemnej cofa zgodę
na udział dziecka w w/w zajęciach.
17. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami/prawnymi opiekunami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej.
18. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęci ucznia opieką psychologiczno-pedagogiczną.
19. W Ośrodku organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.
20. Organizowane w Ośrodku konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką nauczyciela.
21. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:
1) dostosowywaniu tempa do możliwości percepcyjnych ucznia;
2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;
3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
4) umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;
5) różnicowania stopnia trudności i form prac domowych.
22. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.
23. Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
24. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły oraz wspierania mocnych stron uczniów;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu oraz wspierania rozwoju uczniów;
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
25 . Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy uczniów;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
26 . Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności:
1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3) prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;
4) koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę i placówkę;
5) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego;
6) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
27. W przypadku braku doradcy zawodowego w Ośrodku wyznacza nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego.
28. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym uczniów, we współpracy z rodzicami uczniów;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
29. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie na zasadach określonych w zawartym porozumieniu pomiędzy stronami.
30. Zasady współpracy Ośrodka z poradniami specjalistycznymi (poradnia psychologiczno –
pedagogiczna, poradnia uzależnień, poradnia zdrowia psychicznego itp.):
1) Ośrodek współpracuje z poradniami specjalistycznymi za pośrednictwem pedagoga, psychologa, wicedyrektora, dyrektora, upoważnionego przez Dyrektora koordynatora Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci;
2) współpraca z poradniami specjalistycznymi obejmująca uczniów niepełnoletnich odbywa się za zgodą i wiedzą rodziców;
3) współpraca z poradniami specjalistycznymi w szczególności dotyczy:
a) diagnozy uczniów,
b) pomocy terapeutycznej,
c) konsultacji specjalistycznej,
d) psychoedukacji uczniów,
e) prowadzenie szkoleń dla nauczycieli.
31. W przypadku diagnozy ucznia w poradni psychologiczno – pedagogicznej wychowawca zobowiązany jest na prośbę rodzica sporządzić informację o uczniu wraz z opinią, którą zatwierdza wicedyrektor Ośrodka.
 
6.6 OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI PRACY OŚRODKA
 
§ 31
1. Szczegółową organizację roku szkolnego regulują odrębne przepisy.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć.
 
§ 32
1. Podstawową jednostką organizacyjną szkół jest oddział.
2. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel wychowawca opiekował się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz specjaliści pracujący z uczniami tworzą zespół, którego przewodniczącym jest wychowawca oddziału.
5. Zadaniem zespołu jest w szczególności:
1) ustalenie dla każdego ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego z uwzględnieniem programu przysposobienia do pracy opracowanego dla tego oddziału;
2) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych uczniów;
3) monitorowanie postępów uczniów i modyfikacja programów.
 
§ 33
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkół, opracowany przez dyrektora Ośrodka w terminie do 30 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji szkół zatwierdza organ prowadzący w terminie do 25 maja danego roku.
2. Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wychowawczych i rewalidacyjnych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Ośrodka z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
3. W planie zajęć dydaktyczno – wychowawczych Ośrodka, w miarę możliwości uwzględnia się:
1) potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia;
2) potrzebę różnicowania zajęć w każdym dniu;
3) łączenia w kilkugodzinne bloki tych samych zajęć edukacyjnych tylko w przypadkach uzasadnionych.
 
§ 34
1. Dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki.
2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność podejmuje rada
pedagogiczna po uzyskaniu:
1) opinii zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2
ustawy – Prawo oświatowe, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki,
w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektów kształcenia określonych
w podstawie programowej kształcenia w zawodach, oraz;
2) zgody rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia.
3.Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje się:
1) w przypadku szkoły podstawowej :
a) na I etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie III;
b) na II etapie edukacyjnym – nie później niż do końca roku szkolnego w klasie VIII.
2) w przypadku szkoły ponadpodstawowej – nie później niż do końca roku szkolnego
w ostatnim roku nauki.
 
§ 35
1. Zajęcia wymagające specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa organizuje się z podziałem
na grupy z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnych przepisach.
2. Niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych, a także podczas wycieczek.
3. Po zajęciach szkolnych oraz w dni wolne od zajęć Ośrodek może organizować zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, imprezy służące upowszechnianiu kultury, sportu, turystyki i inne zajęcia pozalekcyjne:
1) zajęcia pozalekcyjne organizuje się jako zajęcia dodatkowe i nieobowiązkowe dla uczniów;
2) zajęcia pozalekcyjne organizowane są zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami uczniów.
 
§ 36
1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2. Jeśli lekcja wychowania fizycznego nie jest lekcją pierwszą lub ostatnią to uczeń ma obowiązek przebywać na tej lekcji pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
3. W przypadku, gdy w/w zajęcia są lekcją pierwszą lub ostatnią, uczeń po dostarczeniu oświadczenia rodzica o odpowiedzialności może być zwolniony z tych zajęć, a jego nieobecność odnotowuje się w dzienniku jako nieobecność usprawiedliwioną.
4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 
§ 37
Organizacja doradztwa zawodowego
1. Doradztwo Zawodowe jest skierowane do uczniów, ich rodziców i nauczycieli.
2. Pomaga uczniom w poznaniu własnych predyspozycji zawodowych: osobowości, potrzeb,
uzdolnień, zainteresowań, możliwości, w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy
i w złagodzeniu startu zawodowego.
3. Uczeń ma możliwość dostępu do usług doradczych, w celu wspólnego rozwiązania problemów
edukacyjno- zawodowych, ponieważ środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę
w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów we wszystkich typach szkół. .
4. Doradztwo zawodowe działa na zasadzie systematycznego diagnozowania zapotrzebowania uczniów na informacje i udzielania pomocy w planowania dalszego kształcenia, a także gromadzenia, aktualizowania, udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych oraz wskazywania osobom zainteresowanym (uczniom, rodzicom lub prawnym opiekunom, nauczycielom) rzetelnych informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
1) sieci szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych;
2) rynku pracy;
3) trendów rozwojowych w sferze zatrudnienia w określonych zawodach;
4) instytucji wspierających poradnictwo zawodowe;
5) programów edukacyjnych Unii Europejskiej.
5. Zadania doradztwa zawodowego:
1) udzielanie indywidualnych porad w zakresie wyboru dalszej drogi rozwoju uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom);
2) prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących i przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery;
3) koordynowanie działań informacyjno-doradczych szkoły;
4) organizowanie spotkań z absolwentami, którzy osiągnęli sukces zawodowy /promowanie dobrych wzorców/;
5) organizowanie spotkań z przedstawicielami lokalnych firm, pracodawców i stowarzyszeń pracodawców /praktyki zawodowe, oczekiwania pracodawców, lokalny rynek zatrudnienia/,
6) przygotowanie do samodzielności w trudnych sytuacjach życiowych: egzaminu, poszukiwania pracy, podjęcia roli pracownika, zmiany zawodu, adaptacji do nowych warunków, bezrobocia;
7) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) i nauczycieli poprzez organizowanie spotkań informacyjnych;
8) współpraca z instytucjami wspierającymi:
a) kuratorium oświaty,
b) urzędem pracy,
c) centrum informacji i planowania kariery zawodowej,
d) poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
e) komendą OHP oraz innymi.
6. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu organizuje się w celu
wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych. Prowadzą je:
doradca zawodowy, a w porozumieniu z nim: wychowawca klasy, pedagog, nauczyciel
wiedzy o społeczeństwie, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
7. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzone są w ramach:
1) zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w wymiarze 10 godzin w roku w klasach siódmych i ósmych;
2) godzin do dyspozycji wychowawcy klasy;
3) spotkań z rodzicami;
4) indywidualnych porad i konsultacji z doradcą zawodowym,
 
§ 38
Ośrodek prowadzi działalność przez cały rok szkolny jako placówka, w której są przewidziane ferie szkolne.
 
§ 39
1. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w internacie Ośrodka jest grupa
wychowawcza.
2. Liczba uczniów w grupie wychowawczej obejmującej wyłącznie uczniów niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, odpowiada
liczbie uczniów w oddziale szkoły specjalnej Grupy mogą być koedukacyjne.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba wychowanków w grupie wychowawczej może być niższa od określonej w ust. 2.
4. Internat zapewnia opiekę i wychowanie uczniom szkół dla dzieci i młodzieży uczących się poza
miejscem stałego zamieszkania. Internat jest integralną częścią Ośrodka.
5. Do zadań internatu należy:
1) zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu;
2) zapewnienie uczniom warunków do nauki, w tym pomocy w nauce;
3) wspieranie rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4) wspieranie w rozwiązywaniu problemów uczniów;
5) tworzenie uczniom warunków do uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce oraz
organizacja ich czasu wolnego;
6) uczenie uczniów samodzielności, tolerancji oraz wyrabianie w nich poczucia
odpowiedzialności.
6 . Internat zapewnia uczniom:
1) zakwaterowanie i całodobową opiekę;
2) możliwość korzystania z wyżywienia;
3) właściwe warunki sanitarno-higieniczne;
4) miejsce do nauki, w tym pomieszczenie do indywidualnej nauki;
5) pokój dla chorych;
6) miejsce do samodzielnego przygotowywania posiłków.
7. Internat realizuje zadania, w tym wychowawcze i profilaktyczne, we współpracy z rodzicami
ucznia, wychowawcą klasy oraz poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym
specjalistycznymi.
 
§ 40
1. W internacie Ośrodka działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji
wychowanków powołany przez dyrektora z początkiem roku szkolnego.
2. Zadania zespołu zostały określone w odrębnych przepisach.
3. W skład zespołu wychowawczego wchodzą:
1) dyrektor Ośrodka lub upoważniona przez niego osoba - jako przewodniczący zespołu,
2) wychowawcy grupy wychowawczej,
3) pedagog Ośrodka,
4) psycholog Ośrodka,
5) w zależności od potrzeb inni specjaliści.
4. Zespół wychowawczy spotyka się co najmniej dwa razy w roku szkolnym, na koniec semestru, lub częściej w zależności od potrzeb.
5. Spotkania zespołów są protokołowane.
 
§ 41
1. W internacie Ośrodka działa Samorząd Wychowanków.
2. Samorząd Wychowanków internatu Ośrodka stanowi reprezentację ogółu wychowanków zamieszkujących w internacie Ośrodka.
3. Szczegółowe zasady powoływania i funkcjonowania Samorządu Wychowanków internatu Ośrodka zawarte są w regulaminie uchwalonym przez społeczność internatu Ośrodka.
4. Działalność Samorządu Wychowanków internatu Ośrodka koncentruje się m.in. na:
1) organizowaniu działalności kulturalnej zgodnej z potrzebami społeczności internatu Ośrodka;
2) utrzymywania stałego kontaktu z dyrektorem w celu analizy sukcesów, porażek i aktualnych potrzeb wychowawczo – rewalidacyjnych.
5. Nad prawidłową działalnością Samorządu Wychowanków internatu Ośrodka nadzór sprawuje Dyrektor Ośrodka oraz ich opiekun.
 
§ 42
1. Ośrodek prowadzi świetlicę dla uczniów i wychowanków.
2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo – opiekuńczą działalności Ośrodka.
3. Świetlica czynna jest w dniach zajęć dydaktycznych, w godzinach określonych przez dyrektora.
4. Świetlica oferuje bezpłatną opiekę uczniom, którzy muszą przebywać w szkole dłużej niż wymagają tego zajęcia obowiązkowe ze względu na dojazd lub czas pracy rodziców.
5. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie na podstawie:
1) pisemnego zgłoszenia rodziców lub opiekunów prawnych;
2) zgłoszenia nauczyciela, pedagoga szkolnego;
3) zgłoszenia uczniów.
6. Zajęcia prowadzone w świetlicy realizuje się zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy.
7. Świetlica zapewnia uczniom możliwość bezpiecznego i twórczego spędzania czasu.
8. Liczba uczniów w grupie wychowawczej w świetlicy nie może przekroczyć liczby określonej dla oddziału.
9. Szczegółowe zasady funkcjonowania określa regulamin świetlicy.
 
§ 43
1. Ośrodek prowadzi bibliotekę dla uczniów i wychowanków.
2. Biblioteka jest pracownią służącą realizacji potrzeb, zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych placówki, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
3. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Ośrodka oraz rodzice uczniów.
4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Biblioteka, stosując właściwe sobie metody, środki i formy pracy, pełni funkcje:
1) kształcąco-wychowawczą poprzez:
a) rozbudzanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych,
b) przygotowanie do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie kultury czytelniczej,
c) wdrażanie do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych,
d) udzielanie pomocy nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej i doskonaleniu zawodowym,
e) uczestniczenie w rozwijaniu kultury pedagogicznej środowiska;
2) opiekuńczo-wychowawczą poprzez:
a) współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w rozpoznawaniu zainteresowań uczniów, ich osiągnięć i trudności,
b) wspieranie prac mających na celu wyrównywanie różnic uczniów z różnych środowisk społecznych,
c) rozpoznawanie aktywności czytelniczej i potrzeb czytelniczych uczniów,
d) okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym kłopoty wychowawcze, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
3) kulturalno-rekreacyjną poprzez:
a) uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,
b) wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych.
6. W zakresie współpracy z uczniami biblioteka:
1) prowadzi pracę pedagogiczną (podczas różnych zajęć edukacyjnych) służącą rozwojowi zainteresowań czytelniczych;
2) w ramach zajęć pozalekcyjnych może organizować imprezy czytelnicze,
3) włącza się do życia kulturalnego i realizuje różne działania wychowawcze wynikające z programu rozwoju placówki, zgodnie z pracą biblioteki;
4) współpracuje z bibliotekami, stwarzając uczniom możliwość uczestniczenia w życiu kulturalnym miasta, w różnych aspektach.
7. W zakresie współpracy z nauczycielami biblioteka:
1) prowadzi indywidualne poradnictwo informacyjne;
2) wyszukuje materiały na określone tematy do wykorzystania przez nauczycieli podczas zajęć edukacyjnych obowiązkowych i dodatkowych, na uroczystości i imprezy;
3) gromadzi i udostępnia materiały z zakresu prawa oświatowego, wewnętrzne regulaminy i dokumenty, związane z awansem zawodowym nauczyciela, poradniki metodyczne, lektury omawiane w poszczególnych klasach;
4) współpracuje w doborze i zakupie nagród książkowych;
5) przekazuje wychowawcom informacje o stanie czytelnictwa uczniów i ich zainteresowaniach czytelniczych.
8. W zakresie współpracy z rodzicami biblioteka:
1) prowadzi poradnictwo w zakresie doboru lektur dla dzieci, zakupu książek, nowości wydawniczych;
2) gromadzi materiały związane z pedagogizacją rodziców i udostępnia je rodzicom;
3) przygotowuje materiały tematyczne zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami rodziców;
4) udostępnia zgromadzone przez bibliotekę materiały promocyjne o Ośrodku.
9. W zakresie współpracy z innymi placówkami, bibliotekami:
1) uczestniczy z uczniami w zwiedzaniu wystaw organizowanych przez bibliotekę miejską;
2) organizuje wycieczki do bibliotek;
3) bierze udział z dziećmi w różnych imprezach, konkursach organizowanych przez bibliotekę i inne placówki kulturalne;
4) współpracuje z bibliotekami z innych szkół, m.in. w zakresie wymiany książek, udostępniania materiałów dla nauczycieli.
10. Szczegółowe warunki korzystania z biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki.
 
§ 44
Dyrektor może przyjąć słuchaczy i studentów na praktyki w Ośrodku.
 
§ 45
W Ośrodku istnieje możliwość organizowania wypoczynku letniego i zimowego.
 
§ 46
Ośrodek może organizować i uczestniczyć w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach, przeglądach oraz innych formach współzawodnictwa i prezentowania osiągnięć uczniów/wychowanków o zasięgu wewnętrznym, miejskim, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.
 
§ 47
W Ośrodku prowadzony jest Punkt Konsultacyjny dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz wydawany jest biuletyn informacyjny „Kacperek”.
 
ROZDZIAŁ 7 
PRACOWNICY OŚRODKA 
 
§ 48
1. W Ośrodku zatrudnieni są:
1) pracownicy pedagogiczni: nauczyciele szkoły, wychowawcy internatu Ośrodka i specjaliści;
2) pracownicy administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników pedagogicznych i innych pracowników regulują odrębne przepisy.
 
§ 49
W Ośrodku utworzone jest stanowisko wicedyrektora.
1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
2. Powierzenie i odwołanie z funkcji, o których mowa w ust.1 i 2, dokonuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego.
3. Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze wykonują swoje zadania zgodnie z podziałem kompetencji i zakresem obowiązków ustalonym przez dyrektora.
4. W trakcie nieobecności dyrektora jego obowiązki przejmuje wicedyrektor.
5. Wicedyrektor zajmuje się całokształtem spraw związanych z właściwym funkcjonowaniem powierzonych mu szkół, podejmując działania zapewniające świadczenie wysokiej jakości pracy we współpracy z uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz w integracji ze środowiskiem.
 
§ 50
1. Nauczyciel organizuje proces dydaktyczno-wychowawczy, rewalidacyjny, terapeutyczny i jest
odpowiedzialny za przebieg tego procesu, poziom i wyniki oraz bezpieczeństwo uczniów.
2. W szczególności do obowiązków nauczyciela należy:
1) zapewnienie pełnej opieki uczniom podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych, dyżurów, imprez szkolnych i środowiskowych, wycieczek i przestrzeganie przepisów bhp;
2) edukacja, rewalidacja, terapia i wychowanie powierzonych uczniów w oparciu o znajomość rodzaju i stopnia niepełnosprawności, upośledzenia, schorzenia, kalectwa oraz stanu zdrowia każdego z nich;
3) uwzględnianie w działalności edukacyjno-terapeutycznej wyników badań i diagnozy medycznej oraz psychologiczno-pedagogicznej;
4) prowadzenie systematycznych obserwacji uczniów/wychowanków, bieżących konsultacji ze służbą zdrowia, z psychologiem, pedagogiem i współpraca z rodzicami,
5) poznawanie i rozwijanie nie zaburzonych funkcji psychofizycznych, uzdolnień i zainteresowań uczniów;
6) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
7) współdziałanie z rodzicami i doradztwo w zakresie terapeutyczno – edukacyjnym i wychowawczym;
8) stałe pogłębianie swojej wiedzy pedagogicznej oraz interdyscyplinarnej, doskonalenie metod pracy poprzez samokształcenie, udział w konferencjach i kursach organizowanych przez szkołę lub ośrodki dokształcania nauczycieli, studia podyplomowe itp.;
9) sprawdzanie na początku zajęć obecności uczniów i odnotowywanie ich nieobecności;
10) udzielanie pomocy ofiarom przemocy oraz oddziaływanie na sprawców,
11) podnoszenie wrażliwości i odpowiedzialności wszystkich podmiotów szkolnych w odniesieniu do wszystkich przejawów agresji i przemocy rówieśniczej;
12) upowszechnianie narzędzi i metod ochrony bezpieczeństwa uczniów w szkole;
13) troska o właściwy stosunek ucznia do nauki, obowiązków szkolnych;
14) wyrabianie wśród uczniów poczucia współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę, czystość na terenie szkoły;
15) reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez uczniów zasad zachowania, dyscypliny szkolnej, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty;
16) zapewnienie uczniom ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz przejawami patologii społecznej;
17) informowanie na bieżąco dyrektora o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia uczniów oraz przejawach demoralizacji dzieci i młodzieży;
18) przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz innych zapisów K.P;
19) przestrzeganie tajemnicy służbowej;
20) dokonanie wyboru podręczników i programów nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
21) uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.
3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Ośrodka, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikach zajęć działania wymienione w ust. 1 i 2,
 
§ 51
1. Zadaniem wychowawcy oddziału jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami oraz:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności Ośrodka,
4) dbanie o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia edukacyjne, badanie przyczyn absencji, egzekwowanie obowiązku szkolnego;
5) diagnoza problemu agresji i przemocy.
2. Wychowawca otacza indywidualną opieką każdego w szczególności:
1) stara się o bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich potrzeb i oczekiwań;
2) stwarza środowisko zapewniającego uczniom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
3) ułatwia adaptację w środowisku rówieśniczym (kl. 1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami;
4) organizuje życie codzienne wychowanków w szkole, wdraża ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
5) realizuje plan zajęć do dyspozycji wychowawcy;
6) utrzymuje systematyczny kontakt z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowania wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
7) wdraża uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
8) tworzy poprawne relacje interpersonalne oparte na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, zimowiska, wyjazdów na „zielone szkoły”;
9) wdraża uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą;
10) zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
11) organizuje spotkania z rodzicami wg harmonogramu opracowanego w placówce;
12) na bieżąco informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu;
13) udziela porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia się;
14) współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną poprzez psychologa.
3. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznania nagród i udzielania kar.
4. Wychowawca jest zobowiązany do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
1) prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;
2) sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
3) nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
4) wypisuje świadectwa szkolne;
5) wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora Ośrodka oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
 
§ 52
1. Dyrektor powierza grupę wychowawczą opiece wychowawcy internatu Ośrodka.
2. Podstawowym zadaniem wychowawcy zatrudnionego w internacie Ośrodka jest podejmowanie wszelkich działań prowadzących do poprawnego funkcjonowania wychowanka w grupie wychowawczej, społeczności internatu Ośrodka, a w konsekwencji w rodzinie i społeczeństwie.
3. W szczególności do obowiązków wychowawcy internatu należy:
1) poznanie wychowanków w celu podejmowania właściwych oddziaływań wychowawczych;
2) kształtowanie osobowości wychowanków;
3) troska o zdrowie i bezpieczeństwo oraz o rozwój fizyczny i motoryczny wychowanków;
4) współpraca z innymi pracownikami pedagogicznymi Ośrodka i opiekunami dziecka;
5) przestrzeganie godzin pracy ustalonych w tygodniowym rozkładzie zajęć;
6) uczestniczenie w posiedzeniach Rad Pedagogicznych;
7) doskonalenie swojego warsztatu pracy;
8) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i wychowawczej.
 
§ 53
1. W celu umożliwienia uczniom/wychowankom i ich rodzicom doradztwa psychologiczno–pedagogicznego w Ośrodku zatrudnia się specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów.
2. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych;
2) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
4) współdziałanie z wychowawcami uczniów z trudnościami szkolnymi, wychowawczymi,
5) współdziałanie z poradniami specjalistycznymi;
6) współpraca z kuratorem sądowym dla nieletnich, policją i służbami prewencji;
7) diagnozowanie potrzeb i zainteresowań uczniów nowo przyjętych;
8) monitorowanie losów absolwentów;
9) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
10) działanie na rzecz zorganizowanej opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji;
11) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad w zakresie wychowania;
12) udział w opracowywaniu programów profilaktycznych;
13) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Do zadań psychologa należy w szczególności:
1) badanie diagnostyczne uczniów/wychowanków,;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczej w celu wspierania rozwoju ucznia/dziecka określenia form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec ucznia rodziców oraz nauczycieli;
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów/dzieci rodziców i nauczycieli;
4) prowadzenie zajęć terapeutycznych, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami;
5) współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców;
6) współpraca z pedagogiem, nauczycielami/wychowawcami Ośrodka i rodzicami;
7) minimalizowanie zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym, konsultacje z rodzicami, udzielanie porad, informowanie rodziców o przyczynach zaburzeń oraz ich skutkach w zachowaniu uczniów/wychowanków;
8) współdziałanie z poradniami specjalistycznymi;
9) diagnozowanie potrzeb i zainteresowań uczniów nowo przyjętych;
10) opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji podopiecznych uczniów, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji;
11) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
4. Do zadań logopedów należy rewalidacja uczniów z zaburzeniami mowy, a w szczególności:
1) diagnozowanie wad i zaburzeń mowy;
2) kwalifikowanie uczniów na terapię logopedyczną, ustalanie postępowania rewalidacyjnego,
3) systematyczne usuwanie wad mowy;
4) udzielanie porad i współpraca z rodzicami;
5) konsultacje ze specjalistami, współpraca z poradniami specjalistycznymi;
5. Szczegółowe zakresy obowiązków specjalistów określają ustalone przez dyrektora zakresy obowiązków pedagoga, psychologa, logopedy.
 
§ 54
Zadaniem nauczyciela świetlicy jest sprawowanie opieki nad uczniami a w szczególności:
1. Planowanie pracy w świetlicy,
2. Troska o ład, porządek i estetykę pomieszczenia,
3. Systematyczne prowadzenie zajęć,
4. Współpraca z nauczycielami i specjalistami,
5. Doskonalenie działalności świetlicy,
6. Troska o przestrzeganie zasad bhp,
7. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela świetlicy określa dyrektor.
 
§ 55
Zadaniem nauczyciela bibliotekarza jest praca pedagogiczna z czytelnikami a w szczególności:
1. Udostępnianie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych np. filmów, kaset, płyt kompaktowych, zapisów obrazu i dźwięku,
2. Promowanie czytelnictwa,
3. Kierowanie zajęciami uczniowskiego aktywu bibliotecznego,
4. Systematyczne zaznajamianie z nowościami wydawniczymi,
5. Doskonalenie działalności biblioteki,
6. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela bibliotekarza określa dyrektor.
 
§ 56
1. W Ośrodku mogą być tworzone zespoły przedmiotowe:
1) zespół nauczycieli przedmiotowego bloku humanistycznego;
2) zespół nauczycieli przedmiotowego bloku matematyczno-przyrodniczego;
3) zespół nauczycieli przedmiotowego bloku wychowania fizycznego i zdrowotnego.
2. Do zadań zespołów przedmiotowych należy:
1) korelacja wybranych programów nauczania oraz ich modyfikowanie w miarę potrzeb oraz współdziałanie w ich realizacji;
2) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania ich osiągnięć;
3) organizowanie wewnątrzszkolnych form doskonalenia nauczycieli;
4) przeprowadzanie wewnątrzszkolnego badania poziomu wiadomości i umiejętności uczniów.
3. W Ośrodku powołuje się inne zespoły problemowo – zadaniowe według zaistniałych potrzeb.
4. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora Ośrodka na wniosek zespołu.
 
§ 57
1. Zadaniem innych pracowników jest:
1) zapewnienie sprawnego działania Ośrodka;
2) dbanie o estetykę obiektów i ich otoczenia;
3) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły poprzez codzienne monitorowanie przez woźnego szkoły stanu technicznego sprzętu i urządzeń zarówno w szkole, jak i na terenie szkoły;
4) monitorowanie przez woźnego wejść i wyjść do szkoły;
5) informowanie dyrektora szkoły o każdym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa ucznia.
2. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor.
3. Zasady zatrudniania i wynagrodzenia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych określają odrębne przepisy.
 
§ 58
Szczegółowe zasady systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania, stanowiący załącznik do statutu.
 
ROZDZIAŁ 8 
WARUNKI POBYTU UCZNIÓW I WYCHOWANKÓW W OŚRODKU 
 
§ 59
1. Dyrektor zapewnia warunki do nauki, wychowania i opieki, uwzględniające bezpieczeństwo potrzeby uczniów/wychowanków w Ośrodku, a w szczególności:
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, odpowiednie warunki do nauki;
2) realizację, we współpracy z rodziną, programu nauczania dostosowanego do indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych, z wykorzystaniem form i metod pracy dydaktycznej odpowiednich do stopnia niepełnosprawności;
3) realizację zajęć rewalidacyjnych oraz specjalistycznych wynikających ze szkolnego planu nauczania odpowiedniego typu szkoły;
4) realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
2. Nad bezpieczeństwem wychowanków czuwają i są odpowiedzialni nauczyciele i wychowawcy Ośrodka:
1) w czasie zajęć edukacyjnych – nauczyciel prowadzący zajęcia,
2) w czasie przerw między zajęciami edukacyjnymi – nauczyciel dyżurujący,
3) w czasie zbiorowych i zorganizowanych zajęć poza szkołą – nauczyciel kierownik i ustalony opiekun,
4) w czasie zajęć w internacie Ośrodka – wychowawca grupy wychowawczej.
3. Zasady, organizacja i haromonogram dyżurów w czasie przerw między zajęciami określa regulamin dyżurów.
4. Nauczyciel i inne osoby prowadzące zajęcia zobowiązani są do sprawowania opieki nad uczniami przebywającymi w Ośrodku podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych:
1) z chwilą przyjścia ucznia do szkoły na:
a) zajęcia edukacyjne obowiązkowe i nadobowiązkowe, poprzez które rozumie się zajęcia wyszczególnione w odpowiednim ramowym planie nauczania,
b) zajęcia pozalekcyjne, poprzez które rozumie się zajęcia zorganizowane przez Ośrodek oraz płatne z budżetu szkoły, ale nie wprowadzone do planu nauczania (koła przedmiotowe, zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i inne),
c) zajęcia pozalekcyjne, inne niż wymienione w ust. 4 pkt 1 litera a) i b), płatne przez rodziców, organizowane przez inne organizacje lub stowarzyszenia, uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącego te zajęcia.
5. Pracownicy, o których mowa w ust. 4 pkt 1 są zobowiązani do:
1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów na prowadzonych przez siebie zajęciach;
2) do systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym są prowadzone zajęcia;
3) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia
4) zagrożeniu dyrektorowi lub wicedyrektorowi ;
5) kontroli obecności uczniów na każdych zajęciach edukacyjnych i niezwłocznego reagowanie na nagłą, nie zapowiedzianą nieobecność poprzez informowanie o tym osobiście lub za pośrednictwem właściwego wychowawcy rodziców (prawnych opiekunów);
6) wprowadzania uczniów do sal i pracowni oraz przestrzeganie regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach;
7) zamykania sal lekcyjnych i innych pomieszczeń po zakończeniu danej jednostki lekcyjnej oraz pozostawienia klucza w pokoju nauczycielskim w wyznaczonym do tego miejscu.
6. W pracowniach o zwiększonym ryzyku wypadku opiekun pracowni opracowuje regulamin pracowni i na pierwszych zajęciach lekcyjnych w danym roku szkolnym zapoznaje z nim uczniów.
7. W salach gimnastycznych i na boisku obowiązuje nauczyciela prowadzącego zajęcia i uczniów przestrzeganie regulaminu sali gimnastycznej i boiska oraz przepisów bhp.
8. W razie zaistnienia wypadku uczniowskiego, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną, a następnie dyrektora Ośrodka lub wicedyrektora.
9. Dyrektor Ośrodka lub wicedyrektor, w razie konieczności, powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe oraz rodziców.
 
§ 60
1. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią wprowadza się procedurę zwalniania z zajęć lekcyjnych.
2. Uczeń może zostać zwolniony z zajęć lekcyjnych:
1) na pisemną lub osobistą prośbę rodziców (prawnych opiekunów);
2) w przypadku choroby, złego samopoczucia, po uprzednim powiadomieniu rodziców
i odebraniu ucznia przez samych rodziców lub osobę pisemnie przez nich upoważnioną.
3. Zwolnienie indywidualne możliwe jest tylko w przypadku pisemnej prośby napisanej i podpisanej przez rodzica lub osobistej prośby, będącej wynikiem zgłoszenia się do szkoły i uzgodnienia czasu zwolnienia ucznia z wychowawcą lub nauczycielem
4. .W przypadku nieobecności wychowawcy klasy i nauczyciela przedmiotu uprawniony do zwolnienia ucznia jest wicedyrektor Ośrodka lub dyrektor.
5. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy objawy złego samopoczucia ucznia lub uczeń sam zgłosi nauczycielowi taki fakt, nauczyciel odsyła go do pielęgniarki szkolnej, która po stwierdzeniu objawów powiadamia rodziców ucznia, prosząc o pilne zgłoszenie się do zespołu.
6. Dziecko odbiera rodzic najszybciej jak to możliwe.
7. W sytuacji, kiedy po odbiór ucznia z przyczyn, o których mowa w ust. 3 i 4 zgłosi się rodzic, którego zachowanie wyraźnie wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających wzywa się policję.
8. Jeśli sytuacja, o której mowa w ust. 4 ma miejsce podczas zajęć lekcyjnych, nauczyciel za pośrednictwem przewodniczącego samorządu klasy lub pracownika będącego w pobliżu sali lekcyjnej wzywa pielęgniarkę, która przejmuje opiekę nad uczniem.
9. W przypadkach zagrażających zdrowiu i życiu ucznia niezwłocznie wzywany jest lekarz.
 
§ 61
Uczniom/wychowankom Ośrodka zapewnia się ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją i innymi przejawami patologii społecznej, poprzez podejmowanie działań, wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego Ośrodka
 
§ 62
1. Grupą wychowawczą opiekują się wychowawcy.
1) w internacie Ośrodka organizuje się opiekę w porze nocnej pomiędzy godzinami 22 a 6;
2) opiekę sprawuje wychowawca zgodnie z planem pracy wychowawców;
3) od poniedziałku do piątku w godzinach nocnych pracuje pomoc wychowawcy.
2. Do każdej grupy wychowawczej, w skład której wchodzą wychowankowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz wychowankowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami uczęszczający do przedszkola lub do oddziałów od 1 do 4 szkoły podstawowej specjalnej zatrudnia się pomoc wychowawcy.
 
§ 63
1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności dydaktyczno – wychowawczej
Ośrodka.
2. Przy organizowaniu i przeprowadzaniu wycieczek współdziałają nauczyciele/wychowawcy Ośrodka, rodzice, uczniowie/wychowankowie oraz firmy i stowarzyszenia wspomagające.
3. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
4. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów/wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.
5. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniu zajęć szkolnych, mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez dyrektora.
6. Szkoła organizuje imprezy kulturalno – rozrywkowe dla uczniów, przestrzegając
w szczególności następujących zasad:
1) bez zgody dyrektora szkoły, w imprezach nie mogą uczestniczyć uczniowie innych szkół;
2) imprezy mogą się odbywać pod nadzorem wychowawców klas, nauczycieli oraz rodziców uczniów biorących w nich udział.
7. Szczegółowe zasady dotyczące organizacji wycieczek szkolnych określają odrębne przepisy oraz Regulamin wycieczek, który stanowi załącznik do statutu.
 
§ 64
1. Nauczyciel/wychowawca Ośrodka lub pracownik Ośrodka, który był świadkiem wypadku lub dowiedział się o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.
2. Postępowanie w razie wypadków osób pozostających pod opieką Ośrodka regulują odrębne przepisy.
3. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
1) Dyrektora;
2) rodziców poszkodowanego.
ROZDZIAŁ 9
PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW I UCZNIÓW
 
§ 65
1. W Ośrodku przestrzegane są prawa wywodzące się z Konwencji o Prawach Dziecka.
2. Uczeń ma prawo do informacji a w szczególności do:
1) dostępności wiedzy o prawach i uprawnieniach oraz o procedurach dochodzenia swoich praw;
2) zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów i kryteriami wymagań;
3) zapoznania się z planem zamierzeń, zadań wychowawczych szkoły;
4) możliwości otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł;
5) dostęp do informacji na temat życia szkolnego (zajęcia pozalekcyjne, imprezy);
6) do jawnej, rzetelnej, umotywowanej oceny, zgodnie z WZO;
7) do informacji w sprawach jego dotyczących i o podejmowanych decyzjach.
3. Uczeń ma prawo do nauki a w szczególności do:
1) podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym;
2) przedstawiania wychowawcy, pedagogowi i dyrekcji szkoły swoich problemów i uzyskania pomocy w miarę możliwości szkoły.
4. Uczeń ma prawo do swobody i wolności wypowiedzi, a w szczególności:
1) możliwości wypowiadania opinii na temat metod i programów nauczania;
2) możliwości wypowiadania opinii w sprawach ważnych w życiu szkoły, klasy i samorządu;
3) przedstawiania stanowiska we własnej sprawie.
5. Uczeń ma prawo do wolności myśli, sumienia, wyznania, a w szczególności:
1) równego traktowania niezależnie od światopoglądu;
2) wolności wyznania lub przekonań, jeśli nie narusza tym dobra innych osób.
6. Uczeń ma prawo do godnego traktowania w każdej sytuacji, a w szczególności:
1) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej;
2) ochrony przed poniżającym traktowaniem i karaniem.
7. Uczeń ma prawo do dochodzenia swoich praw, a w szczególności:
1) do odwołania się od decyzji nauczyciela, dyrektora i Rady Pedagogicznej według przyjętych w Ośrodku procedur.
 
§ 66
1. Uprawnieniem uczniów i wychowanków jest w szczególności:
1) udział w wycieczkach;
2) udział w zajęciach sportowych, kulturalnych itp.;
3) reprezentowanie Ośrodka w konkursach, turniejach, olimpiadach i zawodach;
4) reprezentowania uczniów w Samorządzie Ośrodka;
5) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych.
2. Katalog uprawnień może być rozszerzony przez wychowawców internatu Ośrodka i nauczycieli Ośrodka.
 
§ 67
Tryb składania skargi w przypadku naruszania praw:
1. Uczeń/wychowanek ma prawo do złożenia do dyrektora skargi w trybie ustnym lub pisemnym w terminie 14 dni od ujawnienia sprawy.
2. Skargę ucznia lub wychowanka niepełnoletniego składają w jego imieniu rodzice lub pedagog, psycholog w przypadku braku reakcji ze strony rodziców.
3. Skargę rozpatruje dyrektor w porozumieniu z wicedyrektorem, pedagogiem lub psychologiem, w terminie 14 dni od złożenia skargi.
4. O sposobie rozstrzygnięcia sprawy i formie zadośćuczynienia dyrektor informuje strony w formie pisemnej lub ustnej.
5. Informacja o sprawie i jej rozstrzygnięciu w przypadku naruszenia praw przez nauczyciela zostaje umieszczona w teczce osobowej nauczyciela.
6. Informacje o sprawie i jej rozstrzygnięciu umieszcza się w dokumentacji ucznia lub wychowanka.
 
§ 68
1. Do obowiązków ucznia i wychowanka należy:
1) przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Ośrodka;
2) dbanie o honor Ośrodka, godne jego reprezentowanie oraz poszanowanie tradycji;
3) systematyczne uczęszczanie na zajęcia i uczenie się, doskonalenie wiedzy, umiejętności i sprawności oraz uczestniczenie w imprezach i uroczystościach organizowanych w Ośrodku w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
4) usprawiedliwianie nieobecności w Ośrodku, natychmiast po ustaniu jej przyczyny;
5) zachowywanie się w każdej sytuacji w sposób godny, nie raniący godności innych;
6) dbanie o własne zdrowie i bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzeganie się wszelkich szkodliwych używek;
7) poszanowanie mienia Ośrodka, dbanie o czystość i porządek na jego terenie, uczestniczenie w pracach na rzecz Ośrodka;
8) przestrzeganie ustalonych regulaminów wewnętrznych;
9) ponoszenie odpowiedzialności za własne postępowanie;
10) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dotyczących korzystania z urządzeń sanitarnych, elektrycznych i innych;
11) dbanie o kulturę języka, przede wszystkim nie używanie wulgaryzmów;
12) właściwe zwracanie się do nauczycieli i innych pracowników Ośrodka oraz pozostałych uczniów;
13) przestrzeganie ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie placówki, w tym nie używanie telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych.
2. Wszyscy uczniowie zobowiązani są do noszenia schludnego stroju bez odsłoniętych części
ciała (brzuchy, dekolty), bardzo krótkich spódnic oraz kolczyków wpiętych w inne części ciała jak uszy oraz dbania o higienę osobistą.
3. Zabrania się noszenia odzieży oraz posiadania gadżetów promujących środki uzależniające oraz posiadania narzędzi zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych osób przebywających na terenie placówki .
 
§ 69
1. Uczeń/wychowanek z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zostaje nagrodzony m.in. za:
1) rzetelną naukę i pracę na rzecz innych;
2) wzorową postawę;
3) udział w konkursach, turniejach, olimpiadach i zawodach;
4) wzorową frekwencję.
2. Za wyżej wymienione osiągnięcia uczeń i wychowanek może być nagrodzony:
1) pochwałą nauczyciela ,wychowawcy klasy, pedagoga, psychologa;
2) pochwałą dyrekcji Ośrodka wobec społeczności uczniowskiej;
3) dyplomem wzorowego ucznia;
4) listem pochwalnym do rodziców;
5) nagrodą rzeczową.
3. Uczeń, wychowanek może zostać ukarany za:
1) brak szacunku wobec pracowników i rówieśników;
2) inicjowanie konfliktów i bójek;
3) posługiwanie się wulgarnym językiem;
4) palenie papierosów na terenie Ośrodka;
5) nieusprawiedliwione nieuczęszczanie ucznia do szkoły;
6) nieusprawiedliwioną nieobecność wychowanka przez co najmniej miesiąc w Ośrodku;
7) naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej innych osób;
8) groźby karalne względem uczniów, wychowanków, pracowników pedagogicznych
i niepedagogicznych oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka,
9) zabór lub zniszczenie mienia Ośrodka lub osób,;
10) przebywanie na terenie Ośrodka w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków oraz ich posiadanie, przechowywanie, czy rozprowadzanie alkoholu lub narkotyków;
11) świadome i nagminne naruszanie obowiązków ucznia i wychowanka określone w statucie.
4. Za wyżej wymienione przewinienia, wykroczenia i przestępstwa uczeń/wychowanek może
być ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy klasy lub grupy internatu Ośrodka;
2) naganą wicedyrektora Ośrodka i ograniczeniem przywilejów typu:
pozbawienie udziału w wycieczkach (za wyjątkiem przedmiotowych), dyskotekach, zawodach sportowych, konkursach, turniejach, itp. lub/i pracą porządkową na rzecz Ośrodka;
3) naganą dyrektora i w sytuacjach koniecznych powiadomieniem policji, ograniczeniem przywilejów typu: pozbawienie udziału w wycieczkach (za wyjątkiem przedmiotowych), dyskotekach, zawodach sportowych, konkursach, turniejach, itp. lub/i pracą porządkową na rzecz Ośrodka;
4) wystąpieniem z wnioskiem do Kuratora Oświaty o przeniesienie do innej szkoły wobec ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu;
5) skreśleniem z listy wychowanków Ośrodka;
6) skreśleniem z listy uczniów Ośrodka.
5. Uczeń Szkoły Zawodowej oraz Branżowej Szkoły I Stopnia– młodociany pracownik, który ukończył 18 lat zostaje skreślony z listy uczniów w przypadku rozwiązania z nim przez pracodawcę umowy o pracę, zgodnie z Kodeksem Pracy.
6. Uczeń Szkoły Zawodowej oraz Branżowej szkoły I Stopnia –młodociany pracownik, który nie ukończył 18 lat zostaje skreślony z list uczniów w przypadku rozwiązania z nim przez pracodawcę umowy o pracę, zgodnie z Kodeksem Pracy i który przez okres 21 dni roboczych nie podpisał (dostarczył do szkoły) nowej umowy o pracę.
 
§ 70
Procedura udzielania kar uczniom/wychowankom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim:
1.Upomnienia udziela wychowawca. Informację o zastosowanej karze wychowawca umieszcza wraz z uzasadnieniem w dokumentacji ucznia.
2. Nagany udziela wicedyrektor Ośrodka, o fakcie zastosowania wobec ucznia kary informuje społeczność uczniowską. Informację o udzielonej karze wychowawca umieszcza wraz z uzasadnieniem w dokumentacji ucznia.
3. Nagany udziela dyrektor Ośrodka, o fakcie zastosowania kary wobec ucznia informuje społeczność uczniowską. Informację o udzielonej karze wychowawca umieszcza wraz z uzasadnieniem w dokumentacji ucznia.
4. Przeniesienie do innej szkoły – dyrektor Ośrodka może skierować wniosek przeniesienie ucznia podlegającego obowiązkowi szkolnemu do Kuratora Oświaty w następujących sytuacjach:
1) nieusprawiedliwione nieuczęszczanie ucznia do szkoły przez co najmniej 3 miesiące;
2) celowe i powtarzające się naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej innych osób;
3) groźby karalne względem uczniów, wychowanków, nauczycieli, wychowawców Ośrodka, pracowników niepedagogicznych oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka;
4) zabór lub zniszczenie mienia Ośrodka lub osób;
5) powtarzające się przebywanie na terenie Ośrodka w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub pod wpływem narkotyków, posiadanie, przechowywanie, czy rozprowadzanie alkoholu lub narkotyków.
 
§ 71
1. Skreślenia z listy wychowanków dokonuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii zespołu wychowawczego, po wyczerpaniu katalogu kar lub na skutek zaistnienia następujących okoliczności, których skutki są szczególnie szkodliwe społecznie może skreślić wychowanka z listy:
1) nieusprawiedliwioną nieobecność wychowanka przez co najmniej miesiąc w internacie
Ośrodka,
2) nieusprawiedliwione nieuczęszczanie ucznia do szkoły,
3) skazanie ucznia prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo;
4) celowe i powtarzające się naruszenie nietykalności cielesnej i godności osobistej innych
Osób;
5) groźby karalne względem uczniów, wychowanków, nauczycieli, wychowawców, pracowników niepedagogicznych oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka;
6) zabór lub zniszczenie mienia Ośrodka lub osób;
7) powtarzające się przebywanie na terenie Ośrodka w stanie nietrzeźwym i pod wpływem
narkotyków oraz posiadanie, przechowywanie, czy rozprowadzanie alkoholu
lub narkotyków;
8) świadome i nagminne naruszanie obowiązków ucznia i wychowanka określone w statucie.
2. W przypadku, gdy pełnoletni uczeń złoży wniosek do Dyrektora szkoły, w sprawie skreślenia z listy uczniów, Dyrektor wydaje w tej sprawie decyzję na piśmie. Decyzja zostaje wydana bez konieczności podejmowania uchwały Rady Pedagogicznej i opinii Samorządu Uczniowskiego.
 
§ 72
Decyzję o skreśleniu ucznia pozostającego poza obowiązkiem szkolnym lub pełnoletniego podejmuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego Ośrodka, po wyczerpaniu katalogu kar lub na skutek zaistnienia okoliczności, których skutki są szczególnie szkodliwe społecznie:
1) nieusprawiedliwione nieuczęszczanie ucznia do szkoły przez co najmniej 3 miesiące;
2) skazanie ucznia prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo;
3) intencjonalne i powtarzające naruszanie nietykalności cielesnej i godności osobistej;
4) groźby karalne względem uczniów, wychowanków, nauczycieli, wychowawców, pracowników niepedagogicznych oraz innych osób przebywających na terenie Ośrodka;
5) zabór lub zniszczenie mienia Ośrodka lub osób;
6) powtarzające się przebywanie na terenie Ośrodka w stanie nietrzeźwym i pod wpływem narkotyków oraz posiadanie, przechowywanie, czy rozprowadzanie alkoholu lub narkotyków;
7) świadome i nagminne naruszanie obowiązków ucznia i wychowanka określone w statucie.
 
§ 73
Podstawowe czynności przy podejmowaniu decyzji o skreśleniu ucznia:
1) sporządzenie notatki służbowej o incydencie, ewentualnie załączenie protokołu zeznań świadków i innych koniecznych dowodów;
2) sprawdzenie, czy dane wykroczenie lub przestępstwo zostało uwzględnione w statucie szkoły jako przypadek, który upoważnia do podjęcia decyzji o skreśleniu;
3) zebranie wszystkich dowodów w sprawie, w tym opinii i wyjaśnień stron (szczególnie ucznia i jego rodziców);
4) poinformowanie ucznia o jego prawie do wskazania rzeczników obrony (np. wychowawcy lub pedagoga szkolnego), którzy mają obowiązek przedstawić rzetelnie nie tylko błędy w postępowaniu ucznia, ale także jego cechy pozytywne i okoliczności łagodzące;
5) przeprowadzenie dyskusji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, czy wykorzystane zostały wszystkie możliwości wychowawczego oddziaływania szkoły na ucznia, czy nakładano wcześniej na ucznia mniejsze kary i czy przeprowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze oraz czy udzielono mu pomocy psychologiczno – pedagogicznej – zawarcie wniosków i uzgodnień w protokole Rady Pedagogicznej;
6) podjęcie uchwały dotyczącej skreślenia – zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej, poinformowanie ucznia lub jego rodziców (jeżeli uczeń nie jest pełnoletni) o prawie do wglądu w dokumentację sprawy i ustosunkowaniu się do dowodów;
7) podjęcie przez dyrektora decyzji o skreśleniu ucznia z listy – zgodnie z wymogami Kodeksu postępowania administracyjnego;
8) dostarczenie decyzji uczniowi lub jego rodzicom i poinformowanie ich o prawie do odwołania;
9) Ośrodek ma obowiązek informowania rodziców ucznia/wychowanka o zastosowanej wobec niego karze statutowej.
 
§ 74
1. W przypadku zaboru lub zniszczenia mienia Ośrodka lub osób, uczeń/wychowanek może być zobowiązany do zadośćuczynienia krzywd, naprawienia szkody lub pokrycia kosztów naprawy, a jeśli jest to niemożliwe do odkupienia mienia.
2. O udzielenie uczniowi/wychowankowi nagrody lub kary mogą wnioskować, przedstawiając uzasadnienie, przedstawiciele wszystkich organów Ośrodka.
3. Wniosek przedstawiciela organu Ośrodka w sprawie przyznania nagrody lub udzielenia kary składany jest do wychowawcy wraz z uzasadnieniem. Wychowawca zobowiązany jest do zaopiniowania wniosku, a w przypadku kar począwszy od nagany dyrektora - po uzyskaniu opinii prezydium Samorządu Uczniowskiego (za wyjątkiem skreślenia z listy wychowanków Ośrodka). Wniosek i opinia może być w formie ustnej lub pisemnej. Dalsze działanie wychowawcy jest zgodne z procedurą udzielania nagród i kar.
4. Wychowawca klasy, uwzględniając całokształt zachowań i postaw ucznia ustala mu adekwatną ocenę zachowania.
5. Nie obowiązuje hierarchiczność przyznawania nagród, a jej rodzaj zależy od jakości zasług.
6. Nie jest wymagana gradacja kar. Rodzaj zastosowanej kary uzależniony jest od wagi przewinienia ucznia.
 
§ 75
Tryb odwołania się od kary
1. Uczeń/wychowanek lub jego rodzice mają prawo odwołania się od kary w przypadku: przeniesienia do innej szkoły, skreślenia z listy ucznia lub wychowanka do dyrektora Ośrodka, podając pisemne uzasadnienie w ciągu 3 dni od daty powiadomienia.
2. Wniosek o odwołanie kary zostaje rozpatrzony w ciągu 14 dni. Do rozpatrzenia wniosku Dyrektor powołuje komisję w składzie:
1) wicedyrektor;
2) pedagog;
3) wychowawca klasy lub/i grupy;
4) dyrektor jako przewodniczący.
3. W posiedzeniu komisji mogą brać udział, na życzenie, rodzice ucznia/wychowanka.
4. Decyzja zespołu jest ostateczna.
 
§ 76
1. Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym może być
nagrodzony m.in. za:
1) rzetelną naukę, pracę;
2) wzorową postawę;
3) udział w konkursach, turniejach, olimpiadach i zawodach;
4) wysoką frekwencję.
2. Za wyżej wymienione osiągnięcia uczeń/wychowanek może być nagrodzony:
1) pochwałą wychowawcy klasy lub grupy, lub nagrodą rzeczową;
2) pochwałą dyrektora wraz z wręczeniem uczniowi dyplomu;
3) listem gratulacyjnym do rodziców oraz w miarę możliwości nagrodą rzeczową lub wyjazdem na wycieczkę lub inną formą wyjazdową.
3. Procedura przyznawania nagród:
1) pochwałę udziela wychowawca na forum oddziału lub grupy, w uzasadnionych przypadkach na innym forum. Informację o przyznanej nagrodzie wraz z uzasadnieniem umieszcza wychowawca w dokumentacji nagrodzonego ucznia, wychowanka;
2) na umotywowany wniosek wychowawcy pochwałę udziela dyrektor lub wicedyrektor na forum Ośrodka. Informację o przyznanej nagrodzie wraz z uzasadnieniem umieszcza wychowawca w dokumentacji nagrodzonego ucznia, wychowanka;
3) na umotywowany wniosek wychowawcy, pozytywnie zaopiniowany przez wicedyrektora, dyrektor udziela pochwały i wręcza wyróżnionemu dyplom na forum Ośrodka lub szkoły;
4) na umotywowany wniosek wychowawcy, pozytywnie zaopiniowany przez wicedyrektora, rodzice otrzymują list gratulacyjnym, a uczeń w miarę możliwości placówki, nagrodę rzeczową z rąk dyrektor na forum Ośrodka lub szkoły.
 
§ 77
1. Uczeń zostaje ukarany za następujące przewinienia i wykroczenia:
1) nieusprawiedliwione nieuczęszczanie ucznia do szkoły;
2) świadomy brak szacunku wobec pracowników Ośrodka i rówieśników;
3) świadome inicjowanie konfliktów i bójek;
4) posługiwanie się wulgarnym językiem;
5) palenie papierosów na terenie Ośrodka;
6) zabór lub zniszczenie mienia Ośrodka lub osób.
2. Uczeń może być ukarany:
1) upomnieniem wychowawcy w obecności uczniów jego oddziału;
2) upomnieniem wychowawcy w obecności rodziców;
3) naganą dyrektora Ośrodka.
3. Ośrodek ma obowiązek informowania rodziców ucznia/wychowanka o zastosowanej wobec
niego karze statutowej.
4. Informacje o zastosowanej karze wychowawca umieszcza wraz z uzasadnieniem w dokumentacji ucznia.
5. O udzielenie uczniowi/wychowankowi nagrody lub kary mogą wnioskować, przedstawiając uzasadnienie, przedstawiciele wszystkich organów Ośrodka.
6. Wniosek przedstawiciela organu Ośrodka w sprawie przyznania nagrody lub udzielenia kary składany jest do wychowawcy wraz z uzasadnieniem. Wychowawca zobowiązany jest do zaopiniowania wniosku, a w przypadku kar począwszy od nagany dyrektora - po uzyskaniu opinii prezydium Samorządu Uczniowskiego (za wyjątkiem skreślenia z listy wychowanków Ośrodka). Wniosek i opinia może być w formie ustnej lub pisemnej. Dalsze działanie wychowawcy jest zgodne z procedurą udzielania nagród i kar.
7. Nie obowiązuje hierarchiczność przyznawania nagród, a jej rodzaj zależy od jakości zasług.
8. Nie jest wymagana gradacja kar. Rodzaj zastosowanej kary uzależniony jest od wagi przewinienia ucznia. Należy uwzględnić stwierdzone zaburzenia lub odchylenia rozwojowe zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego lub zaświadczeniu lekarskim.
9. Uczeń/wychowanek lub jego rodzice mają prawo odwołania się, począwszy od nagany dyrektora do dyrektora Ośrodka, podając pisemne uzasadnienie w ciągu 3 dni od daty powiadomienia.
10. Wniosek o odwołanie kary zostaje rozpatrzony w ciągu 14 dni. Do rozpatrzenia wniosku Dyrektor powołuje komisję w składzie:
1) wicedyrektor;
2) pedagog;
3) wychowawca klasy lub/i grupy;
4) dyrektor jako przewodniczący.
11. W posiedzeniu komisji mogą brać udział, na życzenie, rodzice ucznia/wychowanka.
12. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
 
ROZDZIAŁ 10 
DOKUMENTACJA 
 
§ 78
1. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Ośrodek prowadzi dokumentację losów absolwentów.
3. Ośrodek prowadzi zeszyt informacji o drastycznych zachowaniach uczniów na terenie szkoły
i Ośrodka.
4. Ośrodek prowadzi następującą dokumentację dodatkową:
1) indywidualne programy pracy wychowawczej z dzieckiem upośledzonym;
2) zeszyt raportów nocnych;
3) zeszyt stanu wychowanków;
4) zeszyt samodzielnych wyjść wychowanków;
5) zeszyt wyjść klasy z nauczycielem;
6) wykaz organizowanych imprez sportowych;
7) zeszyt pozytywnych i negatywnych uwag o uczniu;
5. Ośrodek prowadzi dokumentację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci zgodnie z regulaminem wewnętrznym.
 
§ 79
Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
 
ROZDZIAŁ 11 
POSTANOWIENIA KOŃCOW
 
§ 80
Ośrodek posługuje się własnymi pieczęciami.
 
§ 81
W korespondencji z organami administracji rządowej i samorządowej, przy wystawianiu zaświadczeń dla uczniów i ich rodziców, a ponadto w dokumentacji pracowniczej, należy posługiwać się pełną nazwą Ośrodka, która brzmi następująco: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.
 
§ 82
Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem wszystkim członkom społeczności szkolnej, jest on dostępny w bibliotece Ośrodka.
 
§ 83
Organem właściwym do uchwalania zmian w statucie Ośrodka jest Rada Pedagogiczna.
 
§ 84
Przepisy niniejszego statutu wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały.
 
§ 85
1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc obowiązującą dotychczasowy statut Ośrodka.
2. Ujednolicony tekst Statutu Rada Pedagogiczna SOSW w Chełmnie przyjęła Uchwałą Nr ……….w dniu 02.10.2017r.

metryczka


Wytworzył: Michał Nowacki (21 grudnia 2018)
Opublikował: Michał Nowacki (21 grudnia 2018, 15:14:42)
Podmiot udostępniający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2219